www.NSOZ.sk
(zdroj)


10265 predchádzajúceho odseku, neprihliada sa na to.
10266 Výpoveď
10267
§ 230
10269
10270
10271 (1)  Zmluvu možno vypovedať, ak to bolo stranami dohodnuté, alebo ak to ustanovuje právny predpis.
10273 (2)  Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.
10274
má názor:  

(3)  Zmluvu na dobu neurčitú možno vždy vypovedať v dohodnutej alebo ustanovenej výpovednej dobe, ibaže je obsahom záväzku povinnosť strany zdržať sa určitej činnosti a z jeho povahy vyplýva, že povinnosť je časovo neobmedzená.
10277 (4)  Zmluvu na dobu určitú možno vypovedať v dohodnutej alebo ustanovenej výpovednej dobe len ak si to strany dohodli alebo ak to ustanovuje právny predpis.
10279 (5)  Ak sa strany nedohodli, alebo ak právny predpis neustanovuje inak, výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď dôjde druhej strane.
10282
§ 231
Odstúpenie od zmluvy