www.NSOZ.sk
(zdroj)


1020 v zákone alebo v rozhodnutí orgánu verejnej moci.
1021
1022
§ 91
1024
Zrušenie právnickej osoby
1026 (1) Právnická osoba sa zrušuje
1027a) uplynutím času, na ktorý bola založená, ak bol v zakladateľskom akte uvedený taký čas,
1029
má názor:  

b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, a ktorý bol uvedený v zakladateľskom akte
1030c) dňom uvedeným v rozhodnutí o zrušení právnickej osoby prijatým osobami alebo orgánmi právnickej osoby oprávnenými rozhodnúť o jej zrušení; ak takýto deň v rozhodnutí nie je uvedený, dňom prijatia rozhodnutia,
1034
1035
1036d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení právnickej osoby z dôvodov ustanovených v zákone; ak takýto deň v rozhodnutí súdu nie je uvedený, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu,