www.NSOZ.sk
(zdroj)


10295 trvá len v rozsahu vyporiadania práv zo zrušenej zmluvy. Osoba poskytujúca zabezpečenie je však viazaná len v rozsahu zrušeného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby k odstúpeniu od zmluvy nedošlo.
10299 (6)  Strana, ktorej sa pred odstúpením od zmluvy poskytlo plnenie, toto plnenie vráti podľa ustanovení tohto zákona o bezdôvodnom obohatení.
10301
§ 232
10303
10304
má názor:  

10305
Odstupné
Ak sa strany dohodnú, že jedna alebo ktorákoľvek z nich, je oprávnená zmluvu zrušiť odstúpením od zmluvy oproti zaplateniu určitej sumy alebo iného plnenia, platí, že si dohodli odstupné. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú až po splnení odstupného.
10309 Dodatočná nemožnosť plnenia
10310
§ 233
(1)  Ak sa plnenie stane nemožným po vzniku záväzku, povinnosť plniť zanikne.
10312 Nemožnosť plnenia preukazuje povinná strana.
10313 (2)  Plnenie nie je nemožné, ak ho možno poskytnúť iba pomocou inej osoby, alebo ak ho