www.NSOZ.sk
(zdroj)


10304
10305
Odstupné
Ak sa strany dohodnú, že jedna alebo ktorákoľvek z nich, je oprávnená zmluvu zrušiť odstúpením od zmluvy oproti zaplateniu určitej sumy alebo iného plnenia, platí, že si dohodli odstupné. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú až po splnení odstupného.
10309 Dodatočná nemožnosť plnenia
10310
§ 233
(1)  Ak sa plnenie stane nemožným po vzniku záväzku, povinnosť plniť zanikne.
10312 Nemožnosť plnenia preukazuje povinná strana.
10313
má názor:  

(2)  Plnenie nie je nemožné, ak ho možno poskytnúť iba pomocou inej osoby, alebo ak ho možno uskutočniť iba za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po čase plnenia.
10316 (3)  Ak sa nemožnosť týka len časti plnenia, povinnosť strany zanikne, len ak ide o túto časť; dotknutá strana má však právo ohľadne zvyšujúceho plnenia od zmluvy odstúpiť. Ak však z povahy zmluvy alebo účelu plnenia, ktorý bol povinnej strane známy v čase uzavretia zmluvy, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre dotknutú stranu žiaden význam, zaniká záväzok v celom rozsahu, iba ak dotknutá strana bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia dozvedel, oznámi povinnej strane, že na zvyšku plnenia trvá.