www.NSOZ.sk
(zdroj)


10331
§ 235
Splynutie
10333
10334
10335
10336 (1)  Ak akýmkoľvek spôsobom splynie právo s povinnosťou v jednej osobe, zanikne právo aj povinnosť, ak právny predpis neustanovuje inak3.
10338 (2)  Účinky splynutia nenastanú, ak by to bolo na ujmu právam tretej osoby.
10339
10340
má názor:  

10341
10342 Napr. pri splynutí povinného a oprávného z vecného bremena, ak ide o osobitné prípady vecného bremena, ktoré vznikne zo zákona
10344
10345
10346
10347
Druhá hlava
Záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov
1.   diel