www.NSOZ.sk
(zdroj)


10336 (1)  Ak akýmkoľvek spôsobom splynie právo s povinnosťou v jednej osobe, zanikne právo aj povinnosť, ak právny predpis neustanovuje inak3.
10338 (2)  Účinky splynutia nenastanú, ak by to bolo na ujmu právam tretej osoby.
10339
10340
10341
10342 Napr. pri splynutí povinného a oprávného z vecného bremena, ak ide o osobitné prípady vecného bremena, ktoré vznikne zo zákona
10344
10345
má názor:  

10346
10347
Druhá hlava
Záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov
1.   diel
Zmluvy o prevode vlastníctva
1.   oddiel
Kúpna zmluva
1.   pododdiel
Všeobecné ustanovenia