www.NSOZ.sk
(zdroj)


10338 (2)  Účinky splynutia nenastanú, ak by to bolo na ujmu právam tretej osoby.
10339
10340
10341
10342 Napr. pri splynutí povinného a oprávného z vecného bremena, ak ide o osobitné prípady vecného bremena, ktoré vznikne zo zákona
10344
10345
10346
10347
má názor:  

Druhá hlava
Záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov
1.   diel
Zmluvy o prevode vlastníctva
1.   oddiel
Kúpna zmluva
1.   pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§1
103561.   Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec a umožniť mu