www.NSOZ.sk
(zdroj)


10347
Druhá hlava
Záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov
1.   diel
Zmluvy o prevode vlastníctva
1.   oddiel
Kúpna zmluva
1.   pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§1
10356
má názor:  

1.   Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec a umožniť mu nadobudnúť k nej vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a zaplatiť za ňu kúpnu cenu.
103592.   Ak zo zmluvy, z právnych predpisov alebo zo zaužívaných zvyklostí nevyplýva niečo iné, sú predávajúci a kupujúci povinní splniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy súčasne.
10361
§2
Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane a podporne použijú aj na zmluvy o odplatnom prevode práv, ak ho ich povaha pripúšťa.
10364
§3
103651.   Zmluva o dodaní veci, ktorá sa má ešte len vyrobiť, sa bude posudzovať ako kúpna zmluva,