www.NSOZ.sk
(zdroj)


10352
Kúpna zmluva
1.   pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§1
103561.   Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec a umožniť mu nadobudnúť k nej vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a zaplatiť za ňu kúpnu cenu.
103592.   Ak zo zmluvy, z právnych predpisov alebo zo zaužívaných zvyklostí nevyplýva niečo iné, sú predávajúci a kupujúci povinní splniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy súčasne.
10361
má názor:  

§2
Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane a podporne použijú aj na zmluvy o odplatnom prevode práv, ak ho ich povaha pripúšťa.
10364
§3
103651.   Zmluva o dodaní veci, ktorá sa má ešte len vyrobiť, sa bude posudzovať ako kúpna zmluva, ibaže sa strana, ktorej sa má vec dodať, zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť toho, čo je na vyrobenie veci potrebné.
103682.   Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť plnenia strany, ktorá má vec dodať, spočíva vo vykonaní činnosti.
103703.   Zmluva o dodaní spotrebného tovaru, ktorý je potrebné zostaviť alebo vytvoriť, sa vždy