www.NSOZ.sk
(zdroj)


103592.   Ak zo zmluvy, z právnych predpisov alebo zo zaužívaných zvyklostí nevyplýva niečo iné, sú predávajúci a kupujúci povinní splniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy súčasne.
10361
§2
Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane a podporne použijú aj na zmluvy o odplatnom prevode práv, ak ho ich povaha pripúšťa.
10364
§3
103651.   Zmluva o dodaní veci, ktorá sa má ešte len vyrobiť, sa bude posudzovať ako kúpna zmluva, ibaže sa strana, ktorej sa má vec dodať, zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť toho, čo je na vyrobenie veci potrebné.
10368
má názor:  

2.   Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť plnenia strany, ktorá má vec dodať, spočíva vo vykonaní činnosti.
103703.   Zmluva o dodaní spotrebného tovaru, ktorý je potrebné zostaviť alebo vytvoriť, sa vždy považuje za kúpnu zmluvu.1
10372
§4
103731.   Kúpna cena sa považuje za dohodnutú, ak je dohodnutý aspoň spôsob jej určenia, alebo ak
10375
10376 Urobiť odkaz na zákon, ktorý bude definovať spotrebný tovar (napr. na zákon o ochrane spotrebiteľa). Smernica 44-99 ho definuje v článku 1 ods. 2 písm. b).