www.NSOZ.sk
(zdroj)


10363 prevode práv, ak ho ich povaha pripúšťa.
10364
§3
103651.   Zmluva o dodaní veci, ktorá sa má ešte len vyrobiť, sa bude posudzovať ako kúpna zmluva, ibaže sa strana, ktorej sa má vec dodať, zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť toho, čo je na vyrobenie veci potrebné.
103682.   Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť plnenia strany, ktorá má vec dodať, spočíva vo vykonaní činnosti.
103703.   Zmluva o dodaní spotrebného tovaru, ktorý je potrebné zostaviť alebo vytvoriť, sa vždy považuje za kúpnu zmluvu.1
10372
má názor:  

§4
103731.   Kúpna cena sa považuje za dohodnutú, ak je dohodnutý aspoň spôsob jej určenia, alebo ak
10375
10376 Urobiť odkaz na zákon, ktorý bude definovať spotrebný tovar (napr. na zákon o ochrane spotrebiteľa). Smernica 44-99 ho definuje v článku 1 ods. 2 písm. b).
10378
10379
10380
10381 strany prejavili vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny.