www.NSOZ.sk
(zdroj)


103703.   Zmluva o dodaní spotrebného tovaru, ktorý je potrebné zostaviť alebo vytvoriť, sa vždy považuje za kúpnu zmluvu.1
10372
§4
103731.   Kúpna cena sa považuje za dohodnutú, ak je dohodnutý aspoň spôsob jej určenia, alebo ak
10375
10376 Urobiť odkaz na zákon, ktorý bude definovať spotrebný tovar (napr. na zákon o ochrane spotrebiteľa). Smernica 44-99 ho definuje v článku 1 ods. 2 písm. b).
10378
10379
má názor:  

10380
10381 strany prejavili vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny.
103822.   Ak strany prejavili vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny a ak sa dodatočne nedohodli inak, má sa za to, že kúpna cena bola dohodnutá vo výške, za akú sa obvykle predáva rovnaká alebo porovnateľná vec v mieste a v čase uzavretia zmluvy a za obdobných zmluvných podmienok.
103863.   Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti veci, má sa za to, že rozhodujúca je čistá hmotnosť veci.
10388
§5