www.NSOZ.sk
(zdroj)


10384 obvykle predáva rovnaká alebo porovnateľná vec v mieste a v čase uzavretia zmluvy a za obdobných zmluvných podmienok.
103863.   Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti veci, má sa za to, že rozhodujúca je čistá hmotnosť veci.
10388
§5
Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci vcelku alebo s nádejou na neisté budúce úžitky, patria všetky skutočne získané úžitky. Znáša však stratu, ak sa jeho očakávania zmarili.
10391 Povinnosti predávajúceho
10392
§6
10393
má názor:  

1.   Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vec spolu s potrebnými dokladmi, ktoré sa na ňu vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k veci vlastnícke právo v súlade so zmluvou.
103962.   Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia alebo na inom vzájomne dohodnutom mieste a ak mu to včas oznámi.
103993.   Náklady spojené s odovzdaním veci znáša predávajúci; náklady spojené s prevzatím veci znáša kupujúci.
10401
§7
104021.   Predávajúci je povinný odovzdať vec kupujúcemu: