www.NSOZ.sk
(zdroj)


104231.   Ak má predávajúci vec odoslať, platí, že odovzdanie sa uskutočnilo v čase, keď bola vec odovzdaná na prepravu prvému dopravcovi a keď predávajúci umožnil kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, ibaže by mal kupujúci tieto práva priamo z prepravnej zmluvy. O odoslaní veci je predávajúci povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.
104282.   Ak zo zmluvy nevyplýva, že vec má odoslať predávajúci, ale že má byť dodaná z určitých zásob, alebo že sa má vyrobiť a strany v čase uzavretia zmluvy vedeli, kde sa vec nachádza alebo kde sa má vyrobiť, platí, že odovzdanie nastane v čase, keď sa kupujúcemu umožní nakladať s vecou na tomto mieste.
10432
má názor:  

3.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2, splní predávajúci svoju povinnosť odovzdať vec tým, že umožní kupujúcemu nakladať s vecou v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak ich kupujúci poznal, alebo ich mohol poznať.
10436
§ 10
Pri odoslaní veci je predávajúci povinný vec zjavne a dostatočne označiť ako zásielku pre kupujúceho. Ak vec nie je takto označená, účinky odovzdania nastanú, ak predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu, že vec odoslal a odoslanú vec v oznámení bližšie určí, v opačnom prípade nastanú účinky odovzdania až prevzatím veci kupujúcim.
10441
§ 11