www.NSOZ.sk
(zdroj)


10443 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vec v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení a bez právnych vád.
10445
§ 12
104461.   Ak je množstvo veci uvedené v zmluve len približne, presné množstvo veci je oprávnený určiť predávajúci; to neplatí, ak sa zmluvné strany dohodli, že presné množstvo veci určí kupujúci. Odchýlka medzi približne určeným množstvom veci a skutočne odovzdaným množstvom nesmie presiahnuť 5%.
10450
10451
10452
má názor:  

104532.   Kupujúci je povinný zaplatiť len za také množstvo veci, aké mu bolo skutočne dodané.
104543.   Ak predávajúci dodá väčšie množstvo veci, než bolo dohodnuté v zmluve, môže kupujúci dodané množstvo prijať, alebo môže prijatie prebytočného množstva odmietnuť. Ak kupujúci príjme väčšie množstvo veci, je povinný zaplatiť zvýšenú kúpnu cenu, odvodenú z ceny za dohodnuté množstvo veci.
10458
§ 13
104591.   Ak nie je akosť a vyhotovenie dohodnuté v zmluve, platí, že predávajúci je povinný odovzdať vec v takej akosti a v takom vyhotovení, aby boli schopné plniť účel uvedený v zmluve; ak taký nie je, na účel, na ktorý sa vec obvykle používa.