www.NSOZ.sk
(zdroj)


10464 odlišuje od vzorky alebo predlohy, platí akosť a vyhotovenie dohodnuté v zmluve; ak však toto odlíšenie nie je vo vzájomnom rozpore, musí vec zodpovedať podmienkam dohodnutým aj v zmluve ako aj vzorke alebo predlohe.
10467
§ 14
Ak v zmluve nie je dohodnuté, ako sa má vec zabaliť, obal a balenie musia zodpovedať spôsobu, ktorý je pre takúto vec obvyklý; ak taký nie je, musí byť vec zabalená spôsobom potrebným na jej ochranu a uchovanie.
10471 Prechod nebezpečenstva škody na veci
10472
§ 15
10473
má názor:  

1.   Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím veci. To isté platí, ak kupujúci nesplní zmluvu tým, že vec neprevezme, hoci mu predávajúci umožnil s ňou nakladať.
104762.   Nebezpečenstvo škody na veci určenej podľa druhu, ktorú kupujúci neprevzal, však neprechádza na kupujúceho skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
104793.   Strany si môžu dohodnúť, že nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odlišne od zákona; pri veci určenom podľa druhu však nie skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
10482
§ 16