www.NSOZ.sk
(zdroj)


10477 neprechádza na kupujúceho skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
104793.   Strany si môžu dohodnúť, že nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odlišne od zákona; pri veci určenom podľa druhu však nie skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
10482
§ 16
104831.   Ak má kupujúci prevziať vec od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody v čase určenom na dodanie veci, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu s vecou nakladať a ak o tejto možnosti kupujúci vedel.
10486
má názor:  

10487
10488
104892.   Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s vecou neskôr, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho až v čase, keď získa túto možnosť, ak sa o nej dozvedel s dostatočným predstihom.
10492
§ 17
104931.   Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať vec dopravcovi na prepravu kupujúcemu v určitom mieste, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním dopravcovi v tomto mieste, ak také miesto nebolo dohodnuté, odovzdaním