www.NSOZ.sk
(zdroj)


1040 dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
1045f) dňom uvedeným v rozhodnutí o zlúčení, splynutí alebo rozdelení právnickej osoby prijatým osobami alebo orgánmi právnickej osoby; ak takýto deň v rozhodnutí nie je uvedený, dňom prijatia rozhodnutia,
1048g) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje zákon, alebo zakladateľská listina.
1049
má názor:  

(2) Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez takého návrhu, zruší právnickú osobu, ak
1051a) prestane spĺňať podmienky ustanovené zákonom na jej vznik,
1052c) vykonáva iba takú činnosť, ktorá je vyhradená iným právnym formám právnických osôb, alebo podniká v rozsahu väčšom, ako zákon danej právnej forme povoľuje,
1054d) svojou činnosťou popiera, obmedzuje alebo porušuje základné práva a slobody alebo inak porušuje verejný poriadok,
1056e) jej činnosť alebo spôsob, ktorým dosahuje ciele svojej činnosti, je zákonom zakázaná alebo nedovolená,
1058f) z iného dôvodu ustanoveného v zákone.