www.NSOZ.sk
(zdroj)


10498 škody na veci.
104992.   Ak sa vec v čase uzavretia zmluvy už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však predávajúci pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, že už došlo ku škode na veci, znáša túto škodu predávajúci.
10503
§ 18
105041.   Škoda, ktorá vznikne na veci po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá za následok zánik povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil predávajúci nesplnením svojej povinnosti.
10507
má názor:  

2.   Ustanovenie ods. 1 sa nepoužije, ak kupujúci uplatnil právo na výmenu veci alebo ak od zmluvy odstúpil.
10509 Vady veci
10510
§ 19
105111.   Ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 11 - 12, je vadná.
105122.   Vec je vadná aj v prípade, ak je zaťažená právom tretej osoby (právna vada), ibaže kupujúci v čase uzavretia zmluvy o práve tretej osoby vedel a prejavil s ním súhlas.
105143.   Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci než určuje zmluva, ako aj nedostatky v dokladoch, ktoré sa na vec vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie veci a na nakladanie s vecou.
10516
§ 20