www.NSOZ.sk
(zdroj)


10508 zmluvy odstúpil.
10509 Vady veci
10510
§ 19
105111.   Ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 11 - 12, je vadná.
105122.   Vec je vadná aj v prípade, ak je zaťažená právom tretej osoby (právna vada), ibaže kupujúci v čase uzavretia zmluvy o práve tretej osoby vedel a prejavil s ním súhlas.
105143.   Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci než určuje zmluva, ako aj nedostatky v dokladoch, ktoré sa na vec vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie veci a na nakladanie s vecou.
10516
§ 20
10517
má názor:  

1.   Ak z dokladu o odovzdaní veci alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že predávajúci odovzdáva veci v menšom množstve alebo len časť veci a kupujúci s tým súhlasí, na chýbajúce veci sa ustanovenia o vadách veci nepoužijú.
105202.   Ak predávajúci dodá vec predčasne, môže až do uplynutia lehoty na plnenie dodať chýbajúcu časť veci alebo doplniť chýbajúce množstvo alebo dodať náhradnú vec za dodanú
10523
10524
10525 vadnú vec, alebo môže vady dodanej veci opraviť. Obdobne to platí pri vadách dokladov.
10526 Výkon tohto práva nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané