www.NSOZ.sk
(zdroj)


1043 alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
1045f) dňom uvedeným v rozhodnutí o zlúčení, splynutí alebo rozdelení právnickej osoby prijatým osobami alebo orgánmi právnickej osoby; ak takýto deň v rozhodnutí nie je uvedený, dňom prijatia rozhodnutia,
1048g) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje zákon, alebo zakladateľská listina.
1049 (2) Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez takého návrhu, zruší právnickú osobu, ak
1051a) prestane spĺňať podmienky ustanovené zákonom na jej vznik,
1052
má názor:  

c) vykonáva iba takú činnosť, ktorá je vyhradená iným právnym formám právnických osôb, alebo podniká v rozsahu väčšom, ako zákon danej právnej forme povoľuje,
1054d) svojou činnosťou popiera, obmedzuje alebo porušuje základné práva a slobody alebo inak porušuje verejný poriadok,
1056e) jej činnosť alebo spôsob, ktorým dosahuje ciele svojej činnosti, je zákonom zakázaná alebo nedovolená,
1058f) z iného dôvodu ustanoveného v zákone.
1059 (3) Pred rozhodnutím súdu o zrušení právnickej osoby z dôvodu, ktorý je možné odstrániť vyzve súd právnickú osobu na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote, ktorú jej určí.