www.NSOZ.sk
(zdroj)


10527 výdavky.
105283.   Právo kupujúceho na náhradu škody nie je ustanoveniami ods. 1 a 2 dotknuté.
10529
§ 21
105301.   Predávajúci plní vadne, ak je vec vadná v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až neskôr.
105322.   Predávajúci plní vadne aj vtedy, ak vada ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, bola spôsobená porušením povinnosti predávajúceho alebo osôb, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
105353.   Povinnosti predávajúceho zo záruky za akosť nie sú ustanoveniami ods. 1 a 2 dotknuté.
10536
má názor:  

§ 22
105371.   Kupujúci je povinný prezrieť vec podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa najmä o jej vlastnostiach a množstve.
105392.   Ak zmluva určuje odoslanie veci predávajúcim, môže kupujúci odložiť prezretie veci až do doby doručenia veci na miesto určenia. Ak je však vec počas prepravy presmerovaná do iného miesta určenia, alebo ak ju kupujúci odosiela ďalej bez toho, aby mal možnosť vec si prezrieť a ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť o možnosti zmeny miesta určenia alebo o jej ďalšom odosielaní, môže kupujúci odložiť prehliadku až do doby, keď je vec dopravená do nového miesta určenia.
105453.   Ak kupujúci vec neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrela v čase prechodu nebezpečenstva