www.NSOZ.sk
(zdroj)


10550 Plnenie predávajúceho nie je vadné, ak o vadách kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť; to neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec nemá vady, alebo ak predávajúci zastrel vadu ľstivo.
10553
§ 24
105541.   Ak sa pri výrobe veci použili veci, ktoré mal podľa zmluvy dodať kupujúci, predávajúci nezodpovedá za nesplnenie ohľadne vád, ktoré boli spôsobené použitím vecí dodaných kupujúcim, ak predávajúci preukáže, že nevhodnosť vecí nemohol odhaliť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo že na ich nevhodnosť upozornil kupujúceho, no
10559
má názor:  

10560
10561 ten na ich použití trval.
105622.   Ustanovenie ods. 1 sa použije aj v prípade, ak k vade veci dôjde na základe pokynov kupujúceho alebo na základe podkladov, návrhov alebo vzoriek obstaraných kupujúcim.
10564
§ 25
Náprava vadného plnenia a prostriedky nápravy pre nesplnenie
105661.   Ak dodanie vadnej veci zakladá zodpovednosť predávajúćeho za nesplnenie, má kupujúci právo:
10568a)   žiadať od predávajúceho výmenu vadnej veci za vec bez vád, dodanie chýbajúcej veci alebo