www.NSOZ.sk
(zdroj)


1049 (2) Súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez takého návrhu, zruší právnickú osobu, ak
1051a) prestane spĺňať podmienky ustanovené zákonom na jej vznik,
1052c) vykonáva iba takú činnosť, ktorá je vyhradená iným právnym formám právnických osôb, alebo podniká v rozsahu väčšom, ako zákon danej právnej forme povoľuje,
1054d) svojou činnosťou popiera, obmedzuje alebo porušuje základné práva a slobody alebo inak porušuje verejný poriadok,
1056e) jej činnosť alebo spôsob, ktorým dosahuje ciele svojej činnosti, je zákonom zakázaná alebo nedovolená,
1058
má názor:  

f) z iného dôvodu ustanoveného v zákone.
1059 (3) Pred rozhodnutím súdu o zrušení právnickej osoby z dôvodu, ktorý je možné odstrániť vyzve súd právnickú osobu na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote, ktorú jej určí.
1062 (4) Bez likvidácie sa právnická osoba zrušuje, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu, ak nemá majetok, alebo ak tak zákon ustanoví.
1064
1065
§ 92
1067
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie právnickej osoby