www.NSOZ.sk
(zdroj)


10620 starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokoch po odovzdaní veci. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí záručná doba.
106222.   Práva kupujúceho z právnych vád veci súd neprizná, ak uplatnenie práva k veci treťou osobou s uvedením jeho povahy neoznámi kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel.
106253.   Účinky podľa ods. 1 a 2 nastanú len ak predávajúci v súdnom konaní namietne, že mu nebola vada oznámená včas. Predávajúci však nemá právo vzniesť námietku podľa predchádzajúcej vety, ak vada vznikla v dôsledku skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania veci.
10629
má názor:  

Záruka za akosť
10630
§ 31
106311.   Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie
10633
10634
10635 na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
10636 Záruku možno poskytnúť aj na časť veci.
106372.   Poskytnutie záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najčastejšie uvedeného v záručnom liste alebo v reklame. Za poskytnutie záruky sa