www.NSOZ.sk
(zdroj)


10626 nebola vada oznámená včas. Predávajúci však nemá právo vzniesť námietku podľa predchádzajúcej vety, ak vada vznikla v dôsledku skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania veci.
10629 Záruka za akosť
10630
§ 31
106311.   Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie
10633
10634
10635
má názor:  

na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
10636 Záruku možno poskytnúť aj na časť veci.
106372.   Poskytnutie záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najčastejšie uvedeného v záručnom liste alebo v reklame. Za poskytnutie záruky sa považuje aj vyznačenie doby trvanlivosti alebo použiteľnosti na obale veci.
106403.   Ak je dĺžka záručnej doby uvedená v zmluve a vo vyhlásení predávajúceho rozdielna, platí záručná doba, ktorá je dlhšia. Ak je rozdiel medzi dohodnutou zárukou a zárukou uvedenou na obale veci ako doba jej použiteľnosti, má prednosť dohodnutá záruka.
10643
§ 32
106441.   Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania veci kupujúcemu; ak sa má vec podľa