www.NSOZ.sk
(zdroj)


10665
§ 36
10667
10668
10669 Ak bolo dohodnuté zabezpečenie zaplatenia kúpnej ceny, je kupujúci povinný v dojednanej dobe, inak včas pred dobou dohodnutou na odovzdanie veci, odovzdať predávajúcemu doklad o tom, že zaplatenie kúpnej ceny bolo zabezpečené v súlade so zmluvou, v opačnom prípade môže predávajúci odovzdanie veci odoprieť až do doby odovzdania požadovaného dokladu.
10673 Uchovanie veci
10674
má názor:  

§ 37
106751.   Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo s prevzatím veci a predávajúci má vec u seba alebo s ňou môže nakladať, je predávajúci povinný urobiť nevyhnutné opatrenia na uchovanie veci pre kupujúceho. Túto povinnosť si predávajúci splní aj uskladnením veci u tretej osoby, za uskladnenie je kupujúci povinný zaplatiť (skladné).
106792.   Predávajúci môže zadržať vec podľa ods. 1 až dovtedy, dokiaľ mu kupujúci neuhradí náklady spojené s uchovaním veci.
106813.   Ustanovenia ods. 1 a 2 sa obdobne použijú aj na prípad, keď kupujúci vec prevzal, no zamýšľa ju vrátiť predávajúcemu.
10683
§ 38