www.NSOZ.sk
(zdroj)


10672 môže predávajúci odovzdanie veci odoprieť až do doby odovzdania požadovaného dokladu.
10673 Uchovanie veci
10674
§ 37
106751.   Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo s prevzatím veci a predávajúci má vec u seba alebo s ňou môže nakladať, je predávajúci povinný urobiť nevyhnutné opatrenia na uchovanie veci pre kupujúceho. Túto povinnosť si predávajúci splní aj uskladnením veci u tretej osoby, za uskladnenie je kupujúci povinný zaplatiť (skladné).
106792.   Predávajúci môže zadržať vec podľa ods. 1 až dovtedy, dokiaľ mu kupujúci neuhradí náklady spojené s uchovaním veci.
10681
má názor:  

3.   Ustanovenia ods. 1 a 2 sa obdobne použijú aj na prípad, keď kupujúci vec prevzal, no zamýšľa ju vrátiť predávajúcemu.
10683
§ 38
106841.   Stranu, ktorá je v omeškaní s prevzatím veci, so spätným prevzatím veci, so zaplatením kúpnej ceny, s úhradou nákladov potrebných na uchovanie veci alebo skladného, je potrebné vyzvať na splnenie tejto povinnosti v dodatočnej primeranej dobe.
106872.   Ak má predávajúci vec u seba, alebo s ňou môže nakladať, po márnom uplynutí dodatočnej primeranej doby podľa ods. 1 je oprávnený vec predať, ak o tomto práve informoval kupujúceho s dostatočným predstihom.
106903.   Výzva na plnenie v dodatočnej dobe ani oznámenie o práve predávajúceho vec predať podľa