www.NSOZ.sk
(zdroj)


10682 no zamýšľa ju vrátiť predávajúcemu.
10683
§ 38
106841.   Stranu, ktorá je v omeškaní s prevzatím veci, so spätným prevzatím veci, so zaplatením kúpnej ceny, s úhradou nákladov potrebných na uchovanie veci alebo skladného, je potrebné vyzvať na splnenie tejto povinnosti v dodatočnej primeranej dobe.
106872.   Ak má predávajúci vec u seba, alebo s ňou môže nakladať, po márnom uplynutí dodatočnej primeranej doby podľa ods. 1 je oprávnený vec predať, ak o tomto práve informoval kupujúceho s dostatočným predstihom.
106903.   Výzva na plnenie v dodatočnej dobe ani oznámenie o práve predávajúceho vec predať podľa
10691
má názor:  

ods. 1 a 2 nie sú potrebné pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia.
106924.   Strana, ktorá vec predala, má právo ponechať si z výťažku z predaja sumu, ktorá zodpovedá nákladom vynaloženým v súvislosti s uchovaním veci a s jej predajom. Zvyšok výťažku sa vydá druhej strane bez zbytočného odkladu.
10695
2. pododdiel
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Výhrada vlastníckeho práva
§ 39
106991.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že predávajúci bude mať vyhradené vlastnícke právo k predávanej veci až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na