www.NSOZ.sk
(zdroj)


106903.   Výzva na plnenie v dodatočnej dobe ani oznámenie o práve predávajúceho vec predať podľa
10691ods. 1 a 2 nie sú potrebné pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia.
106924.   Strana, ktorá vec predala, má právo ponechať si z výťažku z predaja sumu, ktorá zodpovedá nákladom vynaloženým v súvislosti s uchovaním veci a s jej predajom. Zvyšok výťažku sa vydá druhej strane bez zbytočného odkladu.
10695
2. pododdiel
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
Výhrada vlastníckeho práva
§ 39
10699
má názor:  

1.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že predávajúci bude mať vyhradené vlastnícke právo k predávanej veci až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím veci, ak zmluva neurčuje inak.
107022.   Dohoda o výhrade vlastníckeho práva musí byť písomná.
10703
10704
10705
10706
§ 40
Ak bolo dohodnuté zaplatenie kúpnej ceny v splátkach a ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak splátka,