www.NSOZ.sk
(zdroj)


1065
§ 92
1067
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie právnickej osoby
1069 (1)  Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení právnickej osoby musí mať zanikajúca právnická osoba a právnická osoba, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej právnickej osoby, rovnakú právnu formu, ak zákon neustanovuje inak.
1072
1073
1074
má názor:  

1075 (2)  Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, pričom imanie zanikajúcich právnických osôb prechádza na inú už jestvujúcu právnickú osobu, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich právnických osôb.
1079 (3)  Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch právnických osôb alebo viacerých právnických osôb, pričom imanie zanikajúcich právnických osôb prechádza na inú novozaloženú právnickú osobu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich právnických osôb.
1083 (4)  Rozdelenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku