www.NSOZ.sk
(zdroj)


10741
10742
§ 45
107431.   Kupujúci nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave, v akom ju prevzal; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
107462.   Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa vec zmenila v dôsledku riadne vykonanej prehliadky a preskúšania veci.
10748
§ 46
Výhrada spätnej kúpy
10750
má názor:  

1.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že kupujúci bude povinný previesť vlastnícke právo k veci, ktorú kúpil od predávajúceho, späť na predávajúceho, ak ho o to predávajúci požiada do určitej doby po uzavretí kúpnej zmluvy.
107532.   Na žiadosť predávajúceho podľa ods. 1 je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vec v nezmenenom stave a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, vráti predávajúcemu vec v stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
10757
§ 47
Výhrada spätnej kúpy musí byť dojednaná písomne.
10759
§ 48