www.NSOZ.sk
(zdroj)


10748
§ 46
Výhrada spätnej kúpy
107501.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že kupujúci bude povinný previesť vlastnícke právo k veci, ktorú kúpil od predávajúceho, späť na predávajúceho, ak ho o to predávajúci požiada do určitej doby po uzavretí kúpnej zmluvy.
107532.   Na žiadosť predávajúceho podľa ods. 1 je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vec v nezmenenom stave a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, vráti predávajúcemu vec v stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
10757
má názor:  

§ 47
Výhrada spätnej kúpy musí byť dojednaná písomne.
10759
§ 48
Ak sa zmluvné strany nedohodli na inej lehote, môže predávajúci požiadať kupujúceho o spätnú kúpu najneskôr do jedného roka od prevodu vlastníctva.
10762
§ 49
107631.   Ak kupujúci vynaložil na vec náklady, ktoré jej stav zlepšili alebo náklady, ktoré boli nevyhnutné na jej uchovanie, má voči predávajúcemu právo na ich náhradu.
107652.   Ak sa vlastnosti veci zhoršili z dôvodov, za ktoré zodpovedá kupujúci, je povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá na veci vznikla.