www.NSOZ.sk
(zdroj)


10784 má predkupné právo (oprávnený z predkupného práva). Dohoda o predkupnom práve musí byť písomná.
107862.   Predkupné právo možno dohodnúť aj na iné prípady scudzenia veci ako predajom.
10787 Predkupné právo možno dojednať aj nezávisle od scudzovacej zmluvy.
10788
§ 53
Predkupné právo možno dojednať aj za odplatu, ktorá je odlišná od kúpnej ceny.
10790
§ 54
Predkupné právo neprechádza na dedičov oprávneného z predkupného práva a nemožno ho previesť na inú osobu; to neplatí, ak sa strany dohodli v zmluve inak.
10793
má názor:  

§ 55
107941.   Predkupné právo zaväzuje iba toho, kto sa v dohode o predkupnom práve zaviazal ponúknuť vec na predaj oprávnenému z vecného práva (povinný z predkupného práva) a neprechádza na jeho právnych nástupcov. To neplatí, ak dohoda zmluvných strán určuje inak.
107972.   Predkupné právo podľa prvej vety ods. 1 zanikne, ak ho oprávnený z predkupného práva nevyužil v lehote určenej v zmluve alebo v zákone.
10799
§ 56
108001.   Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo. V takom prípade vzniká zápisom do verejného zoznamu.
10802