www.NSOZ.sk
(zdroj)


10790
§ 54
Predkupné právo neprechádza na dedičov oprávneného z predkupného práva a nemožno ho previesť na inú osobu; to neplatí, ak sa strany dohodli v zmluve inak.
10793
§ 55
107941.   Predkupné právo zaväzuje iba toho, kto sa v dohode o predkupnom práve zaviazal ponúknuť vec na predaj oprávnenému z vecného práva (povinný z predkupného práva) a neprechádza na jeho právnych nástupcov. To neplatí, ak dohoda zmluvných strán určuje inak.
107972.   Predkupné právo podľa prvej vety ods. 1 zanikne, ak ho oprávnený z predkupného práva nevyužil v lehote určenej v zmluve alebo v zákone.
10799
má názor:  

§ 56
108001.   Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo. V takom prípade vzniká zápisom do verejného zoznamu.
10802
10803
10804
108052.   Predkupné právo podľa ods. 1 zaväzuje aj právnych nástupcov povinného z predkupného práva, voči ktorým ostáva oprávnenému z predkupného práva predkupné právo zachované aj keď ponuku na predkupné právo nevyužije.
10808
§ 57