www.NSOZ.sk
(zdroj)


108001.   Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo. V takom prípade vzniká zápisom do verejného zoznamu.
10802
10803
10804
108052.   Predkupné právo podľa ods. 1 zaväzuje aj právnych nástupcov povinného z predkupného práva, voči ktorým ostáva oprávnenému z predkupného práva predkupné právo zachované aj keď ponuku na predkupné právo nevyužije.
10808
§ 57
10809
má názor:  

1.   Povinný z predkupného práva splní svoju povinnosť urobiť ponuku na kúpu veci voči oprávnenému z predkupného práva oznámením všetkých podmienok súvisiacich s predajom, ktoré je pripravená splniť tretia osoba, vrátane všetkých výhod, najmä práva zaplatiť kúpnu cenu v splátkach, odloženie splatnosti kúpnej ceny a pod. Ponuka na kúpu nehnuteľnej veci musí byť písomná.
108142.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že splní všetky podmienky, ktoré obsahovala ponuka podľa ods. 1, musí povinný z predkupného práva predať vec oprávnenému z predkupného práva za podmienok, ktoré uviedol v ponuke podľa ods. 1.
108183.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že zaplatí