www.NSOZ.sk
(zdroj)


10821 predchádzajúcej vety nie je možné, predkupné právo zanikne, ibaže ide o predkupné právo podľa § 56.
108234.   Ak má tretia osoba nadobudnúť vec od povinného z predkupného práva bezodplatne, má oprávnený z predkupného práva právo kúpiť vec prednostne, za dohodnutú cenu, ak taká nebola, za obvyklú cenu.
10826
§ 58
108271.   Ak nebolo dohodnuté inak, je oprávnený z predkupného práva povinný odpovedať povinnému z predkupného práva na jeho ponuku pri hnuteľných veciach do troch dní a pri nehnuteľnostiach do dvoch mesiacov; ak tak neurobí, platí, že ponuku neprijal.
10830
má názor:  

2.   Ak ponuka neobsahovala podmienku, dokedy má povinný z predkupného práva povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, lehota na zaplatenie kúpnej ceny končí spolu s lehotou podľa ods.1.
10832 Nezaplatenie kúpnej ceny v lehote podľa predchádzajúcej vety sa považuje za neprijatie ponuky a to aj napriek tomu, ak pred jej uplynutím oprávnený z predkupného práva povinnému z predkupného práva oznámil, že predkupné právo využije.
10835
§ 59
108361.   Pri porušení predkupného práva, pri ktorom nadobúdateľ o predkupnom práve vedel, alebo o ňom musel vedieť, platí, že zmluva, na základe ktorej vec nadobudol, bola uzavretá s rozväzovacou podmienkou viazanou na uplatnenie predkupného práva oprávneným z predkupného práva.