www.NSOZ.sk
(zdroj)


108271.   Ak nebolo dohodnuté inak, je oprávnený z predkupného práva povinný odpovedať povinnému z predkupného práva na jeho ponuku pri hnuteľných veciach do troch dní a pri nehnuteľnostiach do dvoch mesiacov; ak tak neurobí, platí, že ponuku neprijal.
108302.   Ak ponuka neobsahovala podmienku, dokedy má povinný z predkupného práva povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, lehota na zaplatenie kúpnej ceny končí spolu s lehotou podľa ods.1.
10832 Nezaplatenie kúpnej ceny v lehote podľa predchádzajúcej vety sa považuje za neprijatie ponuky a to aj napriek tomu, ak pred jej uplynutím oprávnený z predkupného práva povinnému z predkupného práva oznámil, že predkupné právo využije.
10835
§ 59
10836
má názor:  

1.   Pri porušení predkupného práva, pri ktorom nadobúdateľ o predkupnom práve vedel, alebo o ňom musel vedieť, platí, že zmluva, na základe ktorej vec nadobudol, bola uzavretá s rozväzovacou podmienkou viazanou na uplatnenie predkupného práva oprávneným z predkupného práva.
10840
10841
10842
108432.   V ostatných prípadoch porušenia predkupného práva sa môže oprávnený z predkupného práva domáhať voči nadobúdateľovi, aby mu vec predal za rovnakých podmienok, za akých ju nadobudol on sám. Ak tak oprávnený z predkupného práva neurobí a ak bolo predkupné