www.NSOZ.sk
(zdroj)


10833 ponuky a to aj napriek tomu, ak pred jej uplynutím oprávnený z predkupného práva povinnému z predkupného práva oznámil, že predkupné právo využije.
10835
§ 59
108361.   Pri porušení predkupného práva, pri ktorom nadobúdateľ o predkupnom práve vedel, alebo o ňom musel vedieť, platí, že zmluva, na základe ktorej vec nadobudol, bola uzavretá s rozväzovacou podmienkou viazanou na uplatnenie predkupného práva oprávneným z predkupného práva.
10840
10841
10842
má názor:  

108432.   V ostatných prípadoch porušenia predkupného práva sa môže oprávnený z predkupného práva domáhať voči nadobúdateľovi, aby mu vec predal za rovnakých podmienok, za akých ju nadobudol on sám. Ak tak oprávnený z predkupného práva neurobí a ak bolo predkupné právo dohodnuté podľa § 56, ostáva mu predkupné právo zachované.
108473.   Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknuté.
10848
§ 60
Cenová doložka
108501.   Ak si strany dohodnú cenovú doložku, kúpna cena sa upraví dodatočne, s prihliadnutím na výrobné náklady, ktoré majú rozhodujúci vplyv na stanovenie výšky kúpnej ceny.