www.NSOZ.sk
(zdroj)


10841
10842
108432.   V ostatných prípadoch porušenia predkupného práva sa môže oprávnený z predkupného práva domáhať voči nadobúdateľovi, aby mu vec predal za rovnakých podmienok, za akých ju nadobudol on sám. Ak tak oprávnený z predkupného práva neurobí a ak bolo predkupné právo dohodnuté podľa § 56, ostáva mu predkupné právo zachované.
108473.   Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknuté.
10848
§ 60
Cenová doložka
10850
má názor:  

1.   Ak si strany dohodnú cenovú doložku, kúpna cena sa upraví dodatočne, s prihliadnutím na výrobné náklady, ktoré majú rozhodujúci vplyv na stanovenie výšky kúpnej ceny.
108522.   Ak zmluvné strany neurčia, ktoré náklady sú rozhodujúce, kúpna cena sa upraví v pomere k cenovým zmenám hlavných surovín, potrebných na zhotovenie veci.
10854
§ 61
Ak zmluvné strany v zmluve neurčia, ktorý čas je rozhodujúci pre posúdenie cenových zmien, prihliada sa na ceny v čase uzavretia zmluvy a na ceny v čase, keď mal predávajúci vec dodať.
10857 Ak sa má uskutočniť dodanie veci počas určitej doby, je rozhodujúci čas skutočného včasného plnenia, inak koniec tejto doby.
10859
§ 62