www.NSOZ.sk
(zdroj)


10857 Ak sa má uskutočniť dodanie veci počas určitej doby, je rozhodujúci čas skutočného včasného plnenia, inak koniec tejto doby.
10859
§ 62
Práva a povinnosti strán z doložky zanikajú, ak si oprávnená strana neuplatní svoje právo na úpravu ceny bez zbytočného odkladu po dodaní veci.
10862
§ 63
Iné vedľajšie dojednania
108641.   Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj iné vedľajšie dojednania, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zmenu alebo zánik kúpnej zmluvy.
10866
má názor:  

2.   Ak sa nedohodlo inak, výhrady a podmienky zanikajú najneskôr uplynutím jedného roka od uzavretia kúpnej zmluvy, ak ich oprávnená strana neuplatnila.
10868
3.   pododdiel
Spotrebiteľská kúpna zmluva
§ 63
Ustanovenia tohto pododdielu sa použijú na kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje predávajúci v právnom postavení dodávateľa a kupujúci v právnom postavení spotrebiteľa a ak sa kúpna
10874
10875