www.NSOZ.sk
(zdroj)


10869
Spotrebiteľská kúpna zmluva
§ 63
Ustanovenia tohto pododdielu sa použijú na kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje predávajúci v právnom postavení dodávateľa a kupujúci v právnom postavení spotrebiteľa a ak sa kúpna
10874
10875
10876 zmluva týka predaja spotrebného tovaru.
10877
§ 64
10878
má názor:  

1.   Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, ak taká nie je, v lehote primeranej okolnostiam, inak je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
108812.   Predaj podomového tovaru a zásielkový predaj upravuje osobitný predpis.
10882 Odovzdanie veci
10883
§ 65
108841.   Ak zmluva neurčuje inak, je predávajúci povinný odovzdať vec kupujúcemu v mieste jej uzavretia.
108862.   Pri zásielkovom predaji určí miesto prevzatia veci kupujúci.
108873.   Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastnícke právo ku kúpenej veci. Pri