www.NSOZ.sk
(zdroj)


10875
10876 zmluva týka predaja spotrebného tovaru.
10877
§ 64
108781.   Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, ak taká nie je, v lehote primeranej okolnostiam, inak je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
108812.   Predaj podomového tovaru a zásielkový predaj upravuje osobitný predpis.
10882 Odovzdanie veci
10883
§ 65
10884
má názor:  

1.   Ak zmluva neurčuje inak, je predávajúci povinný odovzdať vec kupujúcemu v mieste jej uzavretia.
108862.   Pri zásielkovom predaji určí miesto prevzatia veci kupujúci.
108873.   Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastnícke právo ku kúpenej veci. Pri samoobslužnom predaji nadobudne kupujúci vlastnícke právo k veci zaplatením kúpnej ceny, dovtedy môže vec vrátiť. Ak vznikne na veci škoda pred zaplatením kúpnej ceny, použijú sa ustanovenia o zodpovednosti za škodu.
10891
§ 66
108921.   Ak nebolo dohodnuté inak, je predávajúci povinný odovzdať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po uzavretí zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok v lehote