www.NSOZ.sk
(zdroj)


10894 podľa prvej vety a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
108962.   Ak je vzhľadom na všetky okolnosti kúpy alebo na výslovnú požiadavku kupujúceho zrejmé, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci vec v tejto lehote neodovzdal, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty.
10900
§ 67
Kupujúci je povinný riadne odovzdávanú vec prevziať, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie v dohodnutej, inak obvyklej výške.
10903
má názor:  

§ 68
Montáž veci
109051.   Ak má montáž veci alebo jej uvedenie do prevádzky zabezpečiť predávajúci, je povinný splniť si svoju povinnosť pri odovzdaní veci, najneskôr však do 30 dní od odovzdania.
10907
10908
10909
109102.   Povinnosť podľa ods. 1 môže splniť za predávajúceho aj osoba určená predávajúcim, za splnenie povinnosti zodpovedá predávajúci kupujúcemu rovnako, ako keby splnil povinnosť on sám.