www.NSOZ.sk
(zdroj)


10900
§ 67
Kupujúci je povinný riadne odovzdávanú vec prevziať, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie v dohodnutej, inak obvyklej výške.
10903
§ 68
Montáž veci
109051.   Ak má montáž veci alebo jej uvedenie do prevádzky zabezpečiť predávajúci, je povinný splniť si svoju povinnosť pri odovzdaní veci, najneskôr však do 30 dní od odovzdania.
10907
10908
10909
má názor:  

109102.   Povinnosť podľa ods. 1 môže splniť za predávajúceho aj osoba určená predávajúcim, za splnenie povinnosti zodpovedá predávajúci kupujúcemu rovnako, ako keby splnil povinnosť on sám.
109133.   Akýkoľvek nesúlad veci so zmluvou (§ 70), ktorý vznikne v dôsledku nesprávnej montáže, sa bude posudzovať podľa ustanovení § 70 - 86, ak bola montáž dohodnutá v rámci zmluvy a uskutočňoval ju predávajúci alebo osoba určená predávajúcim. To isté platí, ak nesprávnu montáž vykonal kupujúci podľa návodu, ktorý mu poskytol predávajúci.
10917
§ 69
Kontrola a predvedenie veci