www.NSOZ.sk
(zdroj)


10908
10909
109102.   Povinnosť podľa ods. 1 môže splniť za predávajúceho aj osoba určená predávajúcim, za splnenie povinnosti zodpovedá predávajúci kupujúcemu rovnako, ako keby splnil povinnosť on sám.
109133.   Akýkoľvek nesúlad veci so zmluvou (§ 70), ktorý vznikne v dôsledku nesprávnej montáže, sa bude posudzovať podľa ustanovení § 70 - 86, ak bola montáž dohodnutá v rámci zmluvy a uskutočňoval ju predávajúci alebo osoba určená predávajúcim. To isté platí, ak nesprávnu montáž vykonal kupujúci podľa návodu, ktorý mu poskytol predávajúci.
10917
má názor:  

§ 69
Kontrola a predvedenie veci
109191.   Kupujúci má právo žiadať od predávajúceho, aby sa vec pred ním skontrolovala. Ak to umožňuje povaha veci, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho aj to, aby sa mu predviedla jej činnosť. V pochybnostiach sa má za to, že predvedenie činnosti je možné.
109222.   Ak treba, aby sa pri užívaní veci dodržali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie veci riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný oboznámiť s nimi kupujúceho, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
10925
§ 70
Akosť veci