www.NSOZ.sk
(zdroj)


10921 predviedla jej činnosť. V pochybnostiach sa má za to, že predvedenie činnosti je možné.
109222.   Ak treba, aby sa pri užívaní veci dodržali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie veci riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný oboznámiť s nimi kupujúceho, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
10925
§ 70
Akosť veci
109271.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec ktorú kúpil, je v čase jej prevzatia v súlade so zmluvou.
109292.   Vec je v súlade so zmluvou, ak:
10930
má názor:  

a)   má dohodnuté vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, ak ich predávajúci poznal; ak také nie sú, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu veci a na reklamu vykonanú predávajúcim alebo výrobcom,
10934b)   je vhodná na účel, ktorý uvádzal predávajúci; ak taký nie je, na aký sa vec tohto druhu obvykle používa,
10936c)   svojou akosťou alebo zhotovením zodpovedá vzorke alebo predlohe, ktorú poskytol predávajúci spotrebiteľovi,
10938d)   má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
10939e)   vyhovuje požiadavke právnych predpisov.