www.NSOZ.sk
(zdroj)


109632.   Ustanovenie odseku 1 platí aj na predaj veci s vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako bez vady. Predávajúci však musí upozorniť kupujúceho, že vec má vadu a o akú vadu ide, ibaže ide o zjavnú vadu, alebo o vadu, ktorá vyplýva z povahy predaja.
10966 Zodpovednosť za nesplnenie
10967
§ 75
Akékoľvek dohody predávajúceho a kupujúceho, uzatvorené pred tým, ako mohol kupujúci uplatniť svoje práva z nesplnenia predávajúceho y a ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzovali, rušili alebo vylučovali jeho práva z nesplnenia predávajúceho sú neplatné.
10971
§ 76
10972
má názor:  

1.   Ak sa vada vyskytne do šiestich mesiacov od prevzatia veci, má sa za to, že existovala už v čase jej prevzatia, ibaže by to bolo nezlučiteľné s povahou predanej veci alebo s povahou samotnej vady. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vadu ani do dvoch mesiacov po tom, keď ju zistil, súd mu právo z nesplnenia predávajúceho neprizná.
109762.   Kupujúci má právo uplatniť si právo z nesplnenia predávajúceho , ak sa vada prejaví do 24 mesiacov od prevzatia veci. Pri predaji použitej veci si môžu zmluvné strany dohodnúť kratšiu dobu, minimálne však 12 mesiacov.
10979
10980
10981