www.NSOZ.sk
(zdroj)


109721.   Ak sa vada vyskytne do šiestich mesiacov od prevzatia veci, má sa za to, že existovala už v čase jej prevzatia, ibaže by to bolo nezlučiteľné s povahou predanej veci alebo s povahou samotnej vady. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vadu ani do dvoch mesiacov po tom, keď ju zistil, súd mu právo z nesplnenia predávajúceho neprizná.
109762.   Kupujúci má právo uplatniť si právo z nesplnenia predávajúceho , ak sa vada prejaví do 24 mesiacov od prevzatia veci. Pri predaji použitej veci si môžu zmluvné strany dohodnúť kratšiu dobu, minimálne však 12 mesiacov.
10979
10980
10981
má názor:  

109823.   Pri veciach, ktoré sa majú uviesť do prevádzky, začína plynúť doba podľa ods. 1 a 2 od uvedenia veci do prevádzky, ak ho kupujúci objednal v dostatočnom predstihu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho podľa § 68 ods. 1 a ak na uvedenie veci do prevádzky poskytol potrebnú súčinnosť.
10986
§ 77
Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame, v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, je uplatnenie práv z nesplnenia predávajúceho viazané na túto dobu.
10990
§ 78