www.NSOZ.sk
(zdroj)


10977 mesiacov od prevzatia veci. Pri predaji použitej veci si môžu zmluvné strany dohodnúť kratšiu dobu, minimálne však 12 mesiacov.
10979
10980
10981
109823.   Pri veciach, ktoré sa majú uviesť do prevádzky, začína plynúť doba podľa ods. 1 a 2 od uvedenia veci do prevádzky, ak ho kupujúci objednal v dostatočnom predstihu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho podľa § 68 ods. 1 a ak na uvedenie veci do prevádzky poskytol potrebnú súčinnosť.
10986
má názor:  

§ 77
Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame, v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, je uplatnenie práv z nesplnenia predávajúceho viazané na túto dobu.
10990
§ 78
109911.   Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu záruku za akosť.
109922.   Vyhlásenie o záruke musí mať písomnú formu a predávajúci v ňom popri záručnej dobe uvedie rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia, ďalej svoje meno, sídlo, prípadne ďalšie údaje, potrebné na jeho identifikáciu.
109953.   Písomnú formu vyhlásenia o záruke môže nahradiť doklad o kúpe veci alebo jeho